دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمود   قرآن نویس

پست الکترونیکی : ghoranneviss@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

محمود قرآن نویس

محمود قرآن نویس

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

^